Arbetsrätt - Fem centrala lagar

Arbetsrätt - Fem centrala lagar

HR och personal | Juridik | 5 timmar och 4 minuter

Motsvarar 2 dagar lärarledd utbildning

Beskrivning

Detta är en omfattande intensivutbildning för dig som vill lära dig förstå, hantera och verka i enlighet med den arbetsrättsliga lagstiftningen. Utbildningen innehåller arbetsrättsliga regler som är ett måste för arbetsgivare att ha kännedom om och kunna tillämpa på ett korrekt sätt. Bryter någon mot dessa regler kan det medföra höga skadestånd till arbetstagare och fackföreningar.

De centrala delarna i den arbetsrättsliga utbildningen är anställningsskyddslagen LAS och vad som gäller vid anställning av arbetstagare samt vilka regler som gäller när någon vill avsluta anställningen för arbetstagare. I LAS-delen ligger tyngdpunkten på anställningsformer och avslutande av anställning. Utbildningen behandlar särskilt hur bedömningen av saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl kan göras.

Inom arbetsrätten är medbestämmandelagen MBL central. Den innehåller bland annat regler om förhandlingsskyldighet. Under utbildningen får du insyn i de olika typer av förhandling som finns i MBL, till exempel allmän förhandlingsrätt/allmän förhandlingsskyldighet, samverkansförhandlingar och regler om fackföreningens rätt till tolkningsföreträde i vissa fall.

Diskrimineringslagen innehåller regler om diskriminering i arbetslivet. Utbildningen behandlar diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder samt de olika typer av diskriminering som regleras i lagen, till exempel direkt diskriminering och indirekt diskriminering. En viktig del när du ska avgöra om någon har diskriminerats är om vederbörande har missgynnats, om det finns ett orsakssamband mellan missgynnandet och diskrimineringsgrunden samt hur du bedömer om det är en jämförbar situation. Utbildningen behandlar även vem som är skyddad enligt diskrimineringslagen samt i vilka situationer diskrimineringsförbudet inte gäller. Slutligen behandlas även arbetsgivarens skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier, bevisbördans placering samt vad en arbetsgivare riskerar att få betala i diskrimineringsersättning och ekonomiskt skadestånd vid brott mot diskrimineringslagen. Sammantaget kan sägas att diskrimineringslagens betydelse under de senaste åren har ökat markant och arbetsgivare bör hålla koll på hur regelverket fungerar och hur det ska tillämpas för att undvika kostnadskrävande fel.

Vidare berörs två ledighetslagar, semesterlagen och sjuklönelagen. Båda dessa lagar är relativt komplicerade och tillämpas fortlöpande av arbetsgivare och är ett måste att ha koll på.

 

Om du istället önskar ta del av enbart en eller ett par lagar inom arbetsrätt finns de kortare kurserna:

https://diplomautbildning.se/utbildning/las-lagen-om-anstallningsskydd

https://diplomautbildning.se/utbildning/medbestammandelagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/diskrimineringslagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/semesterlagen

https://diplomautbildning.se/utbildning/sjuklonelagen

Du blir i så fall delexaminerad i den längre versionen Arbetsrätt - Fem centrala lagar.

Innehåll

 • Allmän kunskap och förståelse för hur den arbetsrättsliga lagstiftningen ser ut och fungerar
 • Skillnaden mellan olika typer av regler i den arbetsrättsliga lagstiftningen, som tvingande regler och semidispositiva regler
 • Hur kollektivavtal påverkar de arbetsrättsliga reglerna
 • De många ordningsregler och formaliaregler som finns i de arbetsrättsliga lagarna
 • Olika anställningsformer som finns i anställningsskyddslagen LAS
 • Genomgång av de olika uppsägningsgrunderna, uppsägning på grund av personliga skäl och uppsägning på grund av arbetsbrist
 • Vad innebär arbetsbrist och vad innebär personliga skäl? När är det saklig grund för uppsägning?
 • Genomgång av hur sanktionsreglerna ser ut. Vad riskerar en arbetsgivare vid en felaktig uppsägning?
 • Allmänt skadestånd och ekonomiskt skadestånd. Hur mycket kan en arbetsgivare få betala i ekonomiskt skadestånd?
 • I vilka situationer en arbetsgivare måste förhandla med arbetstagarorganisationen
 • Olika typer av förhandlingar, som allmän förhandlingsskyldighet och primär förhandlingsskyldighet. Hur påverkar ett kollektivavtal reglerna om förhandlingsskyldighet?
 • Arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde i vissa situationer
 • Sanktioner för brott mot förhandlingsskyldigheten
 • Genomgång av semesterlagens regler
 • Diskrimineringslagens regler om direkt och indirekt diskriminering
 • Regler om sjuklön i sjuklönelagen

Delmoment

1. Introduktion till Arbetsrätt del 1Prova!

Utbildare Göran Smedberg presenterar kursens innehåll och upplägg samt går igenom arbetsrättsliga principer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 15 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

2. Introduktion till Arbetsrätt del 2

I delmomentet förklarar Göran vad kollektivavtal och hängavtal innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

3. LAS - Anställningsformer del 1Prova!

I delmomentet går Göran igenom anställningsformer. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

4. LAS - Anställningsformer del 2

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

5. LAS - Anställningsformer del 3

I delmomentet går Göran igenom ytterligare aspekter kring anställningsformer.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

6. LAS - Anställningsformer del 4

I delmomentet tar Göran upp vissa regler om information som arbetsgivare är skyldiga att ge arbetstagarna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

7. LAS - Personliga skäl del 1 - Saklig grund

I delmomentet berör Göran personliga skäl och saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

8. LAS - Personliga skäl del 2 - Tolkning

I delmomentet går Göran igenom hur reglerna ska tolkas.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

9. LAS - Personliga skäl del 3 - Bedöma saklig grund

I delmomentet förklarar Göran hur du bedömer saklig grund för uppsägning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

10. LAS - Personliga skäl del 4 - Bedöma saklig grund

I delmomentet går Göran igenom ytterligare aspekter kring saklig grund.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

11. LAS - Personliga skäl del 5 - Arbetsdomstolens termometer

I delmomentet tar Göran upp Arbetsdomstolen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

12. LAS - Arbetsbrist del 1

I delmomentet går Göran igenom uppsägning på grund av arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

13. LAS - Arbetsbrist del 2 - Omplaceringsskyldighet

I delmomentet fortsätter Göran att beröra uppsägning på grund av arbetsbrist och tar upp omplaceringsskyldigheten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

14. LAS - Arbetsbrist del 3 - Turordningen vid arbetsbrist

I delmomentet går Göran igenom turordningen vid arbetsbrist.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 13 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

15. LAS - Arbetsbrist del 4 - Varsel till AF

I delmomentet tar Göran upp varsel till AF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

16. LAS - Sanktioner del 1 - Introduktion

I delmomentet ger Göran en introduktion till området sanktioner.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

17. LAS - Sanktioner del 2 - Allmänt skadestånd

I delmomentet berör Göran skadestånd.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

18. LAS - Sanktioner del 3 - Sanktioner vid felaktiga uppsägningar

I delmomentet tar Göran upp sanktioner vid felaktiga uppsägningar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 11 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

19. LAS - Företrädesrätt

I delmomentet förklarar Göran hur företrädesrätten fungerar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 10 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

20. LAS - Ålderspensionärer

I delmomentet går Göran igenom reglerna som gäller för ålderspensionärer. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om LAS.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

21. MBL - IntroduktionProva!

I delmomentet ger Göran en introduktion till MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

22. MBL - Föreningsrätten

I delmomentet berör Göran föreningsrätten.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

23. MBL - Förhandling del 1

I delmomentet går Göran igenom förhandling enligt MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

24. MBL - Förhandling del 2

I delmomentet fortsätter Göran att gå igenom förhandling enligt MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 9 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

25. MBL - Förhandling del 3

I delmomentet berör Göran ytterligare aspekter kring förhandling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

26. MBL - Förhandling del 4

I delmomentet tar Göran upp olika typer av förhandlingar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

27. MBL - Förhandling del 5

I delmomentet går Göran igenom förhandlingsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

28. MBL - Förhandling del 6

I delmomentet tar Göran upp särskild primär förhandlingsskyldighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

29. MBL - Förhandling del 7

I delmomentet går Göran igenom informationsreglerna i MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

30. MBL - Förhandling del 8

I delmomentet tar Göran upp tystnadspliktsregler. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om MBL.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

31. Diskrimineringslagen - Allmänt om DiskrimineringslagenProva!

I delmomentet introducerar Göran Diskrimineringslagen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

32. Diskrimineringslagen - Diskrimineringsgrunderna

I delmomentet går Göran igenom diskrimineringsgrunderna.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

33. Diskrimineringslagen - Olika typer av diskriminering del 1

I delmomentet förklarar Göran vad direkt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

34. Diskrimineringslagen - Olika typer av diskriminering del 2

I delmomentet förklarar Göran vad indirekt diskriminering innebär.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

35. Diskrimineringslagen - Olika typer av diskriminering del 3

I delmomentet berör Göran trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

36. Diskrimineringslagen - När gäller diskrimineringsförbudet?

I delmomentet förklarar Göran när diskrimineringsförbudet gäller.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

37. Diskrimineringslagen - Utreda trakasserier, bevisbörda, ersättningsfrågor

I delmomentet förklarar Göran hur det fungerar med bevisbördan och ersättningsfrågor vid utredning av trakasserier.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

38. Semesterlagen - IntroduktionProva!

I delmomentet introducerar Göran semesterlagen.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 7 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

39. Semesterlagen - Betalda semesterdagar

I delmomentet tar Göran upp betalda semesterdagar.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

40. Semesterlagen - Utläggning av semesterledighet

I delmomentet berör Göran utläggning av semesterledighet.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 6 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

41. Semesterlagen - Beräkning av semesterlön

I delmomentet går Göran igenom beräkning av semesterlön.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

42. Semesterlagen - Sjukdom under semester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid sjukdom under semester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 2 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

43. Semesterlagen - Frånvaro

I delmomentet berör Göran frånvaro.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

44. Semesterlagen - Sparad semester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid sparad semester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 3 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

45. Semesterlagen - Förskottssemester

I delmomentet förklarar Göran vad som gäller vid förskottssemester.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

46. Semesterlagen - Semesterersättning

I delmomentet går Göran igenom semesterersättning.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

47. Semesterlagen - Preskription

I delmomentet berör Göran preskriptionsregler.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

48. Sjuklönelagen - IntroduktionProva!

I delmomentet introducerar Göran sjuklönelagen. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 5 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

49. Sjuklönelagen - Sjuklöneperiod

I delmomentet går Göran igenom sjuklöneperioden. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 4 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

50. Sjuklönelagen - Sjukanmälan och läkarintyg

I delmomentet berör Göran sjukanmälan och läkarintyg. Under kursmaterial finner du utbildarens PDF om Svensk Författningssamling.

Utbildare: Göran Smedberg
Längd: 8 minuter (Utbildningens totala längd: 5 timmar och 4 minuter)

Kursmaterial

För att komma åt kursmaterialet till denna utbildning måste du vara inloggad och ha tillgång till utbildningen.

Anteckningar

För att kunna spara dina anteckningar till denna utbildning måste du först köpa den samt vara inloggad.


Utbildningsbolag

Utbildningen ger diplom som visar att du har kunskaperna.


Samtliga priser är angivna inklusive moms.


Bra jobbat!

Du har fullföljt utbildningen Arbetsrätt - Fem centrala lagar och kan nu erhålla ditt diplom.

Tillbaka till utbildningen Erhåll ditt diplom

Visningsfilmen är slut

För att starta utbildingen Arbetsrätt - Fem centrala lagar måste du först köpa den.

Tillbaka till utbildningen
Arbetsrätt - Fem centrala lagar 803 1 636.0 Lägg i varukorg

Kontakt